Bài viết Thơ ca về Lệ Sơn

Vịnh núi Lệ Sơn

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Trần Mạnh Đàn

Chín mươi chín chóp một dãy liền
Nhiều chóp chon von ngọn chỉ thiên
Phượng điểu trăm con nghe muốn xuống
Chân Linh một động khó trèo lên

Tám lần phong tục dư thuần hậu
Bốn chỗ thanh hương đứng trước tiên
Xe lửa sau này qua lại đấy
Du nhân nhìn thấy phải ngầm khen

(Trích từ Thuận Giang Thi tập)
Lê Hữu Độ sưu tầm

Để lại một bình luận