Bài viết Cảm xúc - Kỷ niệm về Lệ Sơn

Thư thăm con gái ở Lào – Nguyễn Tư Thế viết lại theo lời kể ông Nguyễn Đang

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Thư thăm con gái ở Lào

Ngày xuân tiết ngồi chơi thong thả

Sẳn bút nghiên tay tả vài câu

Câu thăm con, câu bảo con, câu cữa câu nhà,

câu duyên câu phận câu đà mấy câu

Câu khẩn cầu bình yên hai chữ

Câu khẩn cầu lạc nghiệp linh thinh

Cầu giang sơn bảo hộ dân tình

Cầu tổ ấm phù trì tôn tử

Lòng cha mẹ nam cùng như nữ

Trông lớn khôn cho mình được như ta

Lại trông con thành cữa thành nhà

Thành đôi lứa em em rồi chị chị

Bước chân ra tu thân vi thủy

Bước chân ra cho quý với anh tam

Học o dì nết ở ăn làm

Câu phô nói kính nhường thưa dạ

Lòng sở định con làng cháu xã

Cũng ra dòng quý tử loan tôn

Bắc lòng thương hai chữ cầu hôn

Tình cha mẹ đồng tâm cánh hảo

Xe chỉ thắm nhờ ông tơ hồng nguyệt lão

Việc sắp bày nhờ o chú cụ dì

Trạch ngày lành định thính vu quy

Tờ hôn sử phải phân minh cho tử tế

Nghĩa sắt cầm bách niên chi tuế

Phải nhớ câu xuất giá tòng phu

Phải chăm câu hai chữ lao cù

Sinh ra con gái có tam tòng tứ đức

Dầu khôn ngoan chớ rằng tự lực

Phải thưa dì than thở với o (dì mẹt Trư)

Việc nên chăng khôn dại bày cho

Kẽo cha mẹ ở đường xa quê quán

Câu dèm pha chớ nghe chúng bạn

Sách có câu thiết thạch nhất tâm

Cũng con nhà lễ nghĩa phi ngâm

Con nghe cha mẹ mới nên thân

Có không, không có của phù vân

Thuận đẹp duyên ưa nhờ số mạnh

Ăn nên nói nổi phúc tiên nhân

Gặp hội rồng mây xe chỉ thắm

Vui vầy cá nước định tân xuân

Lẽ thừa xoay bát đập tay mở

Được ăn thua chỉ của phù vân

Con nghe cha mẹ mới nên than.

(Ông Thơ – Cố ngoại Lương Duy Hiếu,sáng tác khoảng 1935-1940 )

Để lại một bình luận