Tập thơ Lệ Sơn xuân vọng

Lệ Sơn Xuân Vọng

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Cổ thú yên thâm túc vũ dư
Nham hoa vô tế nhiểu khâm cư
Thiên phong vãn chiếu liên bình lục
Vạn lý phù vân quyển thái hư
Nam Quốc sơn hà chung bất động
Tây nhung kỹ lưỡng dục hà như
Tự văn cửa bệ cần thôi cốc
Nhật vọng Cam Tuyền tấu tiệp thư

Lương An dịch:

Mùa xuân từ Lệ Sơn trông ra

Đồn cũ mưa đêm, mù phủ dày

Hoa rừng bát ngát áo vương đầy

Nghìn non chiều tối dăng liền nội

Muôn dặm bầu trời cuốn vén mây

Sông núi nước Nam không thể chuyển

Kế mưu giặc Pháp sắp sao đây?

Dường nghe tướng giỏi vua vừu cử

Tin thắng về cung ngóng tối ngày

Để lại một bình luận